Bel 06-21486848

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Toepasselijkheid, definities

Artikel 2 – Aanbod, offertes, prijzen

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomsten

Artikel 4 – Koop op afstand, bedenktijd

Artikel 5 – Inschakeling derden

Artikel 6 – Vertrouwelijke informatie

Artikel 7 – Levering, leveringstermijnen

Artikel 8 – Emballage en transportmateriaal

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Artikel 10 – Klachten en retourzendingen

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Garanties

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Artikel 14 – Betaling bij bedrijven onderling

Artikel 15 – Betaling bij consumenten

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 17 – Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Artikel 18 – Overmacht

Artikel 19 – Annulering, opschorting

Artikel 20 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop die al dan niet tot stand komt via de website www.bastdeplantgigant.nl van Bast B.V., gevestigd te Nijkerkerveen, hierna te noemen: “Bast de Plantgigant”.

 2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel houdbare zaken als niet houdbare zaken.

 6. Onder “houdbare zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: tuinaarde, meststoffen, palen, banden en overige zaken met een lange houdbaarheidstermijn en alle zaken die geen houdbaarheidstermijn kennen.

 7. Onder “niet houdbare zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: planten, struiken en bomen e.d. en overige zaken die door het verstrijken van een korte periode in kwaliteit achteruit (kunnen) gaan.

 8. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 vermelde websites van Bast de Plantgigant.

 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

 11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en deelbestellingen.

 12. Indien Bast de Plantgigant deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Bast de Plantgigant hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2 –  Aanbod, offertes, prijzen

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Bast de Plantgigant is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Bast de Plantgigant het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. De in het aanbod, de prijslijsten, op de website e.d. genoemde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele kosten, zoals transport- en verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders wordt vermeld. Per artikel wordt duidelijk melding gemaakt van de hiervoor geldende eventuele bijkomende kosten. Desgewenst wordt ook het geldende BTW-bedrag meegedeeld.

 3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Bast de Plantgigant niet tot levering van een deel van het aangebodene tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

 4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Bast de Plantgigant het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

 5. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.

 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Bast de Plantgigant zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

 7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Bast de Plantgigant en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Bast de Plantgigant worden geretourneerd.

 8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Bast de Plantgigant (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft Bast de Plantgigant het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

   

  b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Bast de Plantgigant heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Bast de Plantgigant er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Bast de Plantgigant heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Bast de Plantgigant schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Bast de Plantgigant is pas gebonden aan:
 1. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 2. mondelinge afspraken;
 3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Bast de Plantgigant – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

 1. Indien de wederpartij via de website een order of bestelling plaatst, is Bast de Plantgigant pas aan deze order of bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk – al dan niet via een automatisch bericht via de website – aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.

 

Artikel 4 – Koop op afstand, bedenktijd

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de zaken. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan Bast de Plantgigant. Deze bedenktijd geldt alleen voor houdbare zaken.

 3. In geval van ontbinding moeten de zaken in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening en risico van de consument binnen 14 dagen aan Bast de Plantgigant retour gezonden worden.

 4. Bast de Plantgigant zal betalingen van de koopprijs die zij al heeft ontvangen van de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding aan de consument terugbetalen.

 5. Bast de Plantgigant heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt, gebruikt en/of beschadigd zijn. Bast de Plantgigant zal de consument hiervan direct na ontvangst van de zaken op de hoogte stellen.

 

Artikel 5 – Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Bast de Plantgigant vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

 2. Indien Bast de Plantgigant inschakeling van bepaalde derden voor de uitvoering van werkzaamheden adviseert of indien Bast de Plantgigant behulpzaam is bij de selectie van deze derden of bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de wederpartij en de derde, is Bast de Plantgigant nimmer partij bij een tussen de wederpartij en deze derde tot stand gekomen overeenkomst en niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het door deze derden gepresteerde, ook niet indien betaling van de door deze derde verrichte werkzaamheden via Bast de Plantgigant plaatsvindt.

 

Artikel 6 – Vertrouwelijke informatie

 1. Bast de Plantgigant verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan Bast de Plantgigant weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Bast de Plantgigant zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Bast de Plantgigant zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en/of andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Bast de Plantgigant als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.

 4. Indien Bast de Plantgigant een privacystatement hanteert, worden de daarin genoemde gegevens uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement.

 

Artikel 7 – Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Bast de Plantgigant haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

 2. Bij via de website tot stand gekomen overeenkomsten met consumenten worden de bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt Bast de Plantgigant de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van Bast de Plantgigant terug te vorderen. Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Bast de Plantgigant het al door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen na de terugvordering aan hem terug betalen.

 3. Bast de Plantgigant is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van Bast de Plantgigant verlaten of Bast de Plantgigant aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

 5. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.

 6. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Bast de Plantgigant te bepalen wijze. Bast de Plantgigant is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.

 7. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van Bast de Plantgigant, maar voor rekening van de consument.

 8. Indien Bast de Plantgigant de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

 9. Ter plaatse van het afleveradres moet de wederpartij voor voldoende losgelegenheid zorg dragen. De wederpartij zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de zaken onmiddel­lijk na aankomst in ontvangst kunnen worden genomen.

 10. Eventuele vertragingen door schuld van de wederpartij (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de wederpartij. De hiermee gemoeide kosten worden door Bast de Plantgigant als meerkosten aan de wederpartij berekend.

 11. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de houdbare zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, heeft Bast de Plantgigant het recht deze houdbare zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Bast de Plantgigant binnen een door Bast de Plantgigant te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

 12. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Bast de Plantgigant heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de houdbare zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Bast de Plantgigant een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Bast de Plantgigant alsnog nakoming te vorderen.

 13. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de niet houdbare zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien deze zaken niet worden afgehaald, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Ter beperking van haar schade heeft Bast de Plantgigant in dat geval het recht de niet houdbare zaken aan derden te verkopen. Indien Bast de Plantgigant er niet in slaagt de niet houdbare zaken tijdig te verkopen en deze niet langer bewaard kunnen worden, is zij gerechtigd deze te vernietigen. Bij verkoop of vernietiging van de niet houdbare zaken heeft Bast de Plantgigant het recht de overeenkomst, met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander zonder dat hieruit voor Bast de Plantgigant een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Bast de Plantgigant alsnog nakoming te vorderen.

 14. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Bast de Plantgigant alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

 

Artikel 8 – Emballage en transportmateriaal

 1. Emballage en transportmaterialen, waaronder begrepen zogenaamde “Deense karren”, die bestemd zijn om meerdere malen te worden gebruikt, blijven eigendom van Bast de Plantgigant. Deze mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd zijn.

 2. Bast de Plantgigant bepaalt of de emballage of het transportmateriaal door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat zij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.

 3. Bast de Plantgigant heeft het recht voor deze emballage of het transportmateriaal een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage of het transportmateriaal door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet Bast de Plantgigant deze emballage of het transportmateriaal terugnemen en zal zij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de wederpartij voor emballage of het transportmateriaal moet betalen bij een volgende levering. Bast de Plantgigant heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.

 4. Indien de emballage of het transportmateriaal beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.

 5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft Bast de Plantgigant de emballage of het transportmateriaal niet terug te nemen. Bast de Plantgigant heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.

 6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage of transportmateriaal hoeft Bast de Plantgigant niet terug te nemen en mag zij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 3. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 10 – Klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, soorten, kleuren e.d. vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Bast de Plantgigant melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

 2. In afwijking van het vorige lid geldt voor niet houdbare zaken een termijn van 24 uur na levering.

 3. Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in de voorgaande leden, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

 4. Overige klachten over de zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheid- of garantietermijn – schriftelijk aan Bast de Plantgigant worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete houdbaarheidstermijn is overeengekomen of op de zaken wordt vermeld, geldt de – in de branche voor de desbetreffende zaken – gebruikelijke houdbaarheidstermijn.

 5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Bast de Plantgigant is gemeld, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid of overeengekomen garantie.

 6. Bestelde zaken worden in de bij Bast de Plantgigant voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Bast de Plantgigant. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

 7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 8. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 9. De wederpartij moet Bast de Plantgigant in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Bast de Plantgigant verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Bast de Plantgigant ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

 10. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Bast de Plantgigant te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

 11. Bij levering van levende planten geldt een inboet tot 10% hiervan binnen het eerste jaar na levering niet als tekortkoming aan de zijde van Bast de Plantgigant. Hierover kan niet geklaagd worden.

 12. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen of grondstoffen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen of grondstoffen.

 13. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van levende planten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze planten.

 14. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

 15. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling

 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr)

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 12- Garanties

 1. Bast de Plantgigant zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

 2. Bast de Plantgigant staat gedurende de houdbaarheid- of garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

 3. Indien voor de door Bast de Plantgigant geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Bast de Plantgigant zal de wederpartij hierover informeren.

 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Bast de Plantgigant slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

 5. Geen beroep op de houdbaarheidtermijn of garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 7. Bij een terecht beroep op de houdbaarheidtermijn of garantie zal Bast de Plantgigant – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Bast de Plantgigant. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Bast de Plantgigant gegeven garanties aanvaardt Bast de Plantgigant geen enkele aansprakelijkheid.

 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Bast de Plantgigant alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Bast de Plantgigant voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

 4. Indien Bast de Plantgigant aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Bast de Plantgigant altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Bast de Plantgigant gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Bast de Plantgigant beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

 5. De wederpartij moet Bast de Plantgigant uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

 7. Bast de Plantgigant is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien de schade is ontstaan door:

  1. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens Bast de Plantgigant verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, onderhouds- of verzorgingsvoorschriften e.d.;

  2. ongeschiktheid van de grond voor de aanplant van bepaalde soorten planten, bomen of struiken;

  3. ondeskundige bewaring (opslag) of onvoldoende of slechte verzorging of onderhoud van de geleverde zaken;

  4. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Bast de Plantgigant verstrekte informatie;

  5. aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

  6. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;

  7. doordat door of namens de wederpartij snoei of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of goedkeuring van Bast de Plantgigant.

 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Bast de Plantgigant uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Bast de Plantgigant of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Bast de Plantgigant de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Artikel 14 – Betaling bij bedrijven onderling

 1. Bast de Plantgigant heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Bast de Plantgigant een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

 4. Indien na aanmaning door Bast de Plantgigant betaling alsnog uitblijft, heeft Bast de Plantgigant bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.

 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Bast de Plantgigant het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Bast de Plantgigant eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Bast de Plantgigant eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 7. De wederpartij mag de vorderingen van Bast de Plantgigant niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Bast de Plantgigant heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 15 – Betaling bij consumenten

 1. Bast de Plantgigant heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.

 2. Betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven op de website. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Bast de Plantgigant een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

 5. Indien na aanmaning door Bast de Plantgigant betaling alsnog uitblijft, heeft Bast de Plantgigant bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Bast de Plantgigant de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.

 6. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

 1. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

 2. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

 3. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

 4. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

 

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Bast de Plantgigant het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

 2. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Bast de Plantgigant het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Bast de Plantgigant eveneens indien zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.

 3. Door de consument gedane betalingen worden door Bast de Plantgigant eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Bast de Plantgigant behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin­gen aan Bast de Plantgigant heeft voldaan.

 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

 6. De wederpartij moet Bast de Plantgigant direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

 7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Bast de Plantgigant bewaren.

 8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Bast de Plantgigant op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Bast de Plantgigant een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Bast de Plantgigant en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Bast de Plantgigant op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

Artikel 17 – Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Bast de Plantgigant heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

 1. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

 2. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

 3. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

 4. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 5. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 18 – Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Bast de Plantgigant, heeft Bast de Plantgigant het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 2. Onder overmacht aan de zijde van Bast de Plantgigant wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Bast de Plantgigant, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Bast de Plantgigant.

 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Bast de Plantgigant en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, natuurverschijnselen, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen alsmede problemen in de levering of voorraad ontstaan door plantenziekten, extreme weersomstandigheden e.d.

 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Bast de Plantgigant tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 19 – Annulering, opschorting

 1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

 2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Bast de Plantgigant een door Bast de Plantgigant nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Bast de Plantgigant gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Bast de Plantgigant heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Bast de Plantgigant voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 4. Bast de Plantgigant heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Bast de Plantgigant deze bij de wederpartij in rekening brengen. Bast de Plantgigant mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Bast de Plantgigant het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Bast de Plantgigant vergoeden.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Bast de Plantgigant en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Bast de Plantgigant is gevestigd, zij het dat Bast de Plantgigant altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

 4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Bast de Plantgigant. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Bast de Plantgigant schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Bast de Plantgigant het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

De waardering van bastdeplantgigant.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.0/10 gebaseerd op 5 reviews.